Affärs­rådgivning

Affärsrådgivning är en avgörande del av framgångsrika företag. Genom att erbjuda expertis och insikter hjälper våra affärsrådgivare ditt företag att navigera genom komplexa utmaningar och maximera era möjligheter till tillväxt.

Affärs­rådgivning

Som redovisningskonsulter sköter vi allt från bokföring, löpande redovisning, deklarationer, bokslut, årsredovisning och budgetarbete till ekonomisk rådgivning, frågor kring företagande, beskattning och affärsutveckling. 

Vi ser till att kvaliteten i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen uppstår redan i produktionen. Med fortlöpande kontakt under året är vi väl insatta i ditt företags verksamhet och har goda förutsättningar att hjälpa dig som ditt företags ekonomiska rådgivare när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och vidareutveckling av verksamheten planeras.

Arbetsrätt

Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Svensk arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal. Sverige har exempelvis ingen lagstadgad minimilön, utan förutsätter att det finns ett kollektivavtal som sätter en skälig minimilön. Tvister mellan parter bundna av kollektivavtal prövas direkt av Arbetsdomstolen, AD. Tvister som rör parter som inte är anslutna till kollektivavtal handläggs först av tingsrätten, men kan överklagas till AD.

En anställning är antingen tillsvidare eller tidsbestämd. Tillsvidareanställning (fast anställning) är huvudregeln, vilket innebär att en anställning alltid är en tillsvidareanställning förutsatt att arbetsgivaren och arbetstagaren inte har avtalat om någon tidsbegränsning.

Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att ett anställningsavtal inte gäller tillsvidare. För att inte hamna i bevissvårigheter bör därför anställningsavtal vara skriftliga, men det är inget lagstadgat krav.

Tillåtna tidsbegränsade anställningar är provanställning, allmän visstidsanställning, vikariat, pensionärsanställning, säsongsanställning, timanställning och behovsanställning.

Precis som andra avtal kan anställningsavtal innehålla oskäliga villkor, som kan ogiltigförklaras eller jämkas. Den anställde är därmed särskilt skyddad som en svagare part gentemot arbetsgivaren.

Utöver skriftliga villkor finns även en så kallad tyst reglering om att arbetstagaren måste vara lojal gentemot arbetsgivaren. Arbetstagaren är även skyldig att bland annat iaktta tystnadsplikt och att inte konkurrera med arbetsgivaren. Lojalitetsplikten gäller även uttalanden på sociala medier såsom Facebook och Twitter.

Brott mot anställningsavtalet eller lojalitetsplikten kan leda till uppsägning eller avsked. En av de saker som en arbetsgivare måste ta hänsyn till vid en uppsägning är rätten till uppsägningstid. Ju längre tid en person har varit anställd hos sin nuvarande arbetsgivare, ju längre uppsägningstid har den anställde rätt till.

En uppsägning måste vara sakligt grundad och en arbetstagare kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Skäl för uppsägning av personliga skäl kan vara ordervägran, hot eller våld på arbetsplatsen mm.

För att någon ska kunna sägas upp på grund av arbetsbrist krävs inte att en faktisk brist på arbete föreligger på arbetsplatsen. Exempelvis kan arbetsgivarens önskan att dra ner på personal av kostnadsskäl i samband med en omorganisation eller verksamhetsförändring vara saklig grund för uppsägning.

Om en arbetstagare grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan denne avskedas. Då gäller inte reglerna om uppsägningstid och omplacering.

De viktigaste lagarna på området är:

 • Arbetsmiljölag
 • Arbetstidslag
 • Diskrimineringslag
 • Föräldraledighetslag
 • Lag om anställningsskydd
 • Lag om sjuklön
 • Medbestämmandelag
 • Semesterlag

Bolags­bildning

Vi hjälper dig att bilda ditt bolag. Du får hjälp med att registrera företaget hos såväl bolagsverket som skattemyndigheten samt att utforma de avtal och bolagshandlingar som du behöver.

Ett aktiebolag kan ha en eller flera fysiska eller juridiska ägare.

Ägarna har inte något personligt ansvar för bolagets åtaganden eftersom bolaget blir en egen juridisk person med eget organisationsnummer. Det som riskeras är insatt aktiekapital, vilket ska uppgå till minst 50 000 SEK.

Namnskyddet för bolagsnamnet är rikstäckande. Handläggningstiden brukar variera mellan 2-4 veckor hos Bolagsverket.

Moms

Det är moms på varor och tjänster som omsätts i en yrkesmässig verksamhet. Moms är det även på momspliktiga gemenskapsinterna förvärv av varor, momspliktiga förvärv av vissa tjänster från utlandet, momspliktig import av varor från länder utanför EU, samt på förvärv där så kallad omvänd skattskyldighet gäller.

På nästan allt är det 25% moms, men undantag finns:

12% moms gäller för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster (ej alkohol) och hotell. Från 1 januari 2017 är momsen 12% även på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

6% moms gäller försäljning av allmänna nyhetstidningar, tidskrifter, böcker, entrébiljetter till konserter, djurparker, cirkus, teater, balett- eller opera och andra liknande föreställningar. 6% moms är det även på personbefordran, skidliftar, avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet (allmännyttiga ideella föreningar är momsbefriade).

Det är 0% moms gäller för läkemedel, bank- och finansieringstjänster. Dessa är kvalificerat undantagna från moms, vilket innebär att säljaren inte lägger på moms vid försäljning men ändå har rätt till återbetalning av moms på inköpen.

Momsbefriade verksamheter är försäljning av fastigheter och bostadsrätter, bostadsuthyrning, lokaluthyrning (möjlighet till frivilligt momsinträde för lokaluthyrning finns), sjukvård, tandvård, (viss) utbildning och försäkringstjänster.

I vissa fall gäller speciella regler om omvänd momsskyldighet, exempelvis vid EU-handel, inom byggbranschen och vid omsättning av guld. Det finns även speciella regler om vinstmarginalmoms för resebyråer och företag som säljer begagnade varor.

Huvudregeln är att en redovisningsperiod för moms omfattar antingen en eller tre kalendermånader. Redovisningen görs varje månad eller varje kvartal i momsdeklarationer. Endast företag med högst 40 miljoner kronor i beskattningsunderlag för moms får använda kvartalsredovisning.

Företag som har en momspliktig omsättning på högst 1 miljon kronor per år ska redovisa moms en gång per år i en momsdeklaration. Den som vill kan dock begära månads- eller tremånadersredovisning istället.

Momsen ska redovisas enligt någon av följande metoder:

 • faktureringsmetoden
 • bokslutsmetoden

Faktureringsmetoden innebär att momsen ska redovisas i den period kundfakturorna skickas respektive leverantörsfakturorna mottas. Fakturor som enligt god redovisningssed borde ha bokförts en viss period ska momsredovisas i den period de egentligen hör till.

Bokslutsmetoden får användas av företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och innebär att momsen ska redovisas först när fakturorna betalas, enligt kontantprincipen. Vid räkenskapsårets slut ska även obetalda fakturor redovisas.

Den som säljer varor till andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning över EU-försäljningen.

Affärs­planering

En verksamhets strategi inför framtiden finns vanligtvis beskriven i en affärsplan.

Som minimum brukar man säga att en affärsplan skall kunna ge svar på tre frågor:

 • Vad vi skall göra
 • Hur vi skall göra det
 • Hur vi tänker tjäna pengar

En affärsplan är ofta lite mer utförlig. Förutom att beskriva målen och strategin för att nå målen är det vanligt att det finns en kort överblick över nuläget, exempelvis i form av en SWOT-analys (företagets styrkor och svagheter, samt möjligheter och hot i omvärlden). Även planering för utveckling av företaget brukar finnas med.

Boksluts­rapport

För att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter kan en Auktoriserad Redovisningskonsult upprätta en Bokslutsrapport som ökar marknadens förtroende för ditt företag.

Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult. Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag.

Budgetering

Att planera företagets framtid i ett ekonomiskt perspektiv är mycket viktigt.

Det skapar trygghet och ger något att arbeta efter när det finns en överblick över företagets ekonomi för det närmaste året. En budget är en ekonomisk plan över företagets verksamhet uttryckt i siffror.

De två viktigaste budgetarna som ett företag gör är resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Resultatbudgeten visar vad resultatet förväntas bli och den behövs för att planera företagets långsiktiga överlevnad. Likviditetsbudgeten visar betalningar in till eller ut från företaget och om en viss månad ger ett överskott eller ett underskott i kassan.

Utan inkomster som överstiger kostnaderna går det inte att driva ett företag. En budget är en hjälp för att effektivt kunna nå de ekonomiska mål som satts upp. Denna ekonomiska styrning av företaget handlar om att se till att kostnader minimeras och att intäkter maximeras.

Ombildning

När du vill byta företagsform hjälper vi dig med redovisning, hantering av skatter och ger dig råd om vad som är lämpligt för dig.

Du kan byta från Enskild Näringsverksamhet till Handelsbolag/Kommanditbolag eller Aktiebolag. Du kan även byta från Handelsbolag/Kommanditbolag till Aktiebolag eller Enskild Näringsverksamhet. Det är också möjligt att byta från Aktiebolag till Enskild Näringsverksamhet eller Handelsbolag/Kommanditbolag.

Vi hjälper dig att välja företagsform som passar din verksamhet och ger dig optimal effekt av skatteplanering.

Skatte­rådgivning

Att betala rätt skatt är en förutsättning för välmående företag.

Skatteregler kan vara snåriga att hantera, de är krångligt formulerade och svåra att koppla till det egna företaget. Oavsett hur dina utmaningar ser ut kan vi hjälpa dig. Använd dig av oss och vår erfarenhet av beskattning. Försäkra dig om att du hänger med i de skatteförändringar som sker hela tiden. Att ha en skatterådgivare innebär trygghet för dig som ägare, ditt bolag och din familj.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Företagsbeskattning
 • Skatt för ägaren
 • Moms
 • Fastigheter
 • Ägarskifte