FAKTA

Vi har här sammanställt fakta och förklaringar på ord och uttryck som gäller ekonomi och företagande.

Aktiebolag

Förkortas AB och är den vanligaste företagsformen för större företag. Aktiebolag är en egen juridisk person som är skild från ägarna. Det är även eget skattesubjekt och betalar själv bolagsskatt på sin vinst. Normalt kan aktieägarna endast förlora sitt eget insatta kapital, vilket är minst 50 000 kr.

Anläggnings­register

En lista över samtliga anläggningstillgångar, som en inventarieförteckning.

Anläggnings­tillgång

En tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller långvarigt innehav.

Arbetsgivar­avgift

En viss procentsats av lönebeloppet som deklareras och betalas in på samma gång som den avdragna preliminärskatten för en lön (normalt 31,42%).

Attestera

Att godkänna något skriftligen. Vanligtvis sker det genom att skriva under med sin namnteckning.

Avdragsgill (skattemässig)

En kostnad som du får ta upp i din bokföring och som minskar den beskattningsbara vinsten.

Avskrivning

En värdeminskning på en tillgång som beräknas på anskaffningsvärdet av tillgången.

Avstämning

En kontroll eller jämförelse av ett saldo, till exempel en kontroll att det du bokfört stämmer med verkligheten.

Balans­räkning

En förteckning över ett företags tillgångar, skulder och eget kapital. Balansräkningen består av två sidor. Tillgångarna ska vara lika stora som skulder och eget kapital är tillsammans så att det blir balans i räkningen.

Bokföring

Organiserad sammanställning av företagets kvitton, fakturor och andra verifikationer.

Bokslut

En sammanställning av företagets bokföring vid slutet av en redovisningsperiod.

Brutet räkenskapsår

Ett räkenskapsår som inte följer kalenderåret.

Bundet eget kapital

Eget kapital som inte får användas till vinstutdelning, utan måste finnas kvar i företaget.

Drift­kostnader

Kostnad för drift av till exempel en inventarie eller en maskin.

Dröjsmåls­ränta

En extra procentuell avgift som du får betala om du inte betalar din skuld i tid. Beräknat på hur sen betalningen är.

Eget kapital

Företagets tillgångar minus skulder. Det egna kapitalet är ägarnas del av det totala kapitalet i företaget.

Ekonomisk livslängd

Den tid som en investering beräknas vara ekonomiskt lönsam.

Ekonomisk ställning

Förhållandet mellan tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle. 

Enskild firma

Heter egentligen Enskild Näringsverksamhet. Företagsform som drivs av fysisk person. Organisationsnummer är samma som ägarens personnummer.

Fakturametod

Bokföringsmetod för alla företag med en omsättning på över 3 miljoner kronor där leverantörsskulder och kundfordringar bokförs direkt på fakturadatum.

Finansiella poster

Intäkter och kostnader som inte har uppstått i företagets huvudsakliga verksamhet.

Firmatecknare

Person som är behörig att teckna firman, till exempel ingå avtal.

Fordringar

Tillgodohavanden eller utestående intäkter, det vill säga kommande intäkter.

Fritt eget kapital

Kapital som kan delas ut till aktieägarna i ett aktiebolag och disponeras av årsstämman.

Främmande kapital

Kapital som kommit in i företaget från andra än ägarna. Exempelvis lån.

Förutbetalda intäkter

En intäkt som tillskrivs det aktuella året, men som kommer att presteras först i nästkommande. En interimsskuld.

Förutbetalda kostnader

Utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster. En interimsfordring.

Grundbokföring

Presentation av bokföring i datumordning.

Handelsbolag

Företagsform som är en juridisk person, men inte eget skattesubjekt. Ägarna är solidariskt ansvariga för bolagets skulder.

Handkassa

Kassa med kontanter.

Huvudbokföring

Bokföring som ordnas systematiskt på olika bokföringskonton så att det enkelt går att skilja mellan tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Icke avdragsgilla kostnader

En kostnad som inte får inkluderas i det skattemässigt avdragsgilla resultatet.

Ingående balans

Saldot på ett balanskonto vid räkenskapsårets början.

Ingående saldo

Saldot på ett bokföringskonto vid en periods början.

Intäkt

En inkomst under en vis period.

Kalenderår

Perioden 1 januari till 31 december.

Kassa­behållning

Skillnaden mellan debet och kredit på bokföringskontot för kassa.

Kommandit­bolag

Är en bolagsform som Handelsbolag med två eller flera bolagsmän varav minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären är obegränsat ansvarig för bolagets skulder medan kommanditdelägaren endast ansvarar för ett bestämt belopp.

Kund­fordringar

Fordringar som företaget har på sina kunder.

Leverantörs­skulder

Skulder till leverantörer.

Nyckeltal

Ett relationstal eller jämförelsetal.

Nyttjanderätt

Rätt att använda någon annans egendom.

Näringsidkare

En person som driver en verksamhet i syfte att generera vinst.

Omsättning

Intäkter från sålda varor och utförda tjänster under en viss period.

Omsättnings­tillgångar

Tillgångar som du innehar med syfte att sälja eller förbruka.

Organisations­nummer

Registreringsnummer för ett företag.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter över en period.

Reservfond

Bundet eget kapital som endast får användas till specifika ändamål.

Resultat

Skillnaden mellan intäkter och kostnader.

Resultat­räkning

Sammanställning av ett företags intäkter och kostnader under en viss period.

Revision

Granskning av bokföringen och räkenskaperna som utförs av en revisor.

Revisions­berättelse

Skriftlig dokumentation och utlåtande från revisorn efter revisionen.

Rörelse­resultat

Organisationens resultat innan skatter och räntor räknats bort.

Stiftelse

En förmögenhet som förvaltas och har ett bestämt ändamål eller syfte.

Täcknings­bidrag

Ett nyckeltal som visar hur mycket varje enhet bidrar till att betala kostnader som är gemensamma för samtliga enheter i samma kategori.

Upplupna intäkter

En intäkt som inte är bokförd, men som utgör en intäkt för året.

Upplupna kostnader

En kostnad som inte är bokförd, men som utgör en kostnad för året.

Utgående balans

Saldot för ett balanskonto vid räkenskapsårets slut.

Verifikation

Underlag för en affärshändelse.

Verifikations­nummer

Löpnummer på en verifikation.