Redovisning

Som auktoriserad redovisningsbyrå arbetar vi enlig Reko, svensk standard för redovisningstjänster.

Redovisning

Företagets redovisning är grunden för att få ordning, kontroll och överblick på de siffror som styr ekonomin. 

Den är avgörande för att skapa användbar information till styrning av lönsamhet, utveckling och resultat. Redovisningsarbetet omfattar allt från hantering av kvitton, fakturor, kassajournaler, löner och betalningar till rapporter, deklarationer, bokslut och årsredovisningar. Vi är specialister på redovisning, ekonomi och skatter. Arbetet med redovisningen kräver kunskap och tid för att alla dina siffror ska redovisas rätt.

Genom att anlita oss får du en partner att prata ekonomi, lönsamhet och utveckling med. Du kan känna dig trygg med att redovisningen blir korrekt så att du har rätt förutsättningar för att ta beslut för ditt företags framtid och bli framgångsrik.

Som auktoriserad byrå arbetar vi enligt REX – Svensk standard för redovisningsuppdrag, vilket säkerställer att arbetet utförs med fastställda principer som ger hög kvalité.  

Bokslut

När bokföring för en period är klar görs ett bokslut. Det kan vara årsbokslut eller delårsbokslut som exempelvis månadsbokslut. 

Alla bokföringsskyldiga företag ska sammanställa sin bokföring i ett bokslut när redovisningsåret är slut. Att göra bokslut innebär att sammanställa bokföringen, stämma av att beloppen på olika konton är riktiga, periodisera intäkter och kostnader samt att göra bokslutsdispositioner för optimering av beskattningen.

Betalningar

Vill du ha hjälp med betalning av leverantörer, löner eller skatter så hjälper vi dig. Vår betalservice är snabb, säker och tillförlitlig. 

Eftersom vårt ekonomisystem är kopplat direkt till banken genom deras tjänst för filöverföring försvinner risken för inmatningsfel samtidigt som betalningarna blir snabbt och korrekt utförda. Att betalningar läggs in på förfallodatum är positivt för företagets likviditet och det är ingen risk att missa någon betalning.

Ekonomisk fastighets­förvaltning

Vi erbjuder Ekonomisk fastighetsförvaltning som är anpassade efter de behov ni som fastighetsägare har på förvaltning.

Vi tillhandahåller tjänster och system med tillgänglighet och kompetens.

Löner

Som företagare är det viktigt att ha god ordning och att betala ut rätt lön vid rätt tidpunkt till sina anställda.

Det finns många olika regelverk och det gäller att ha kontroll på kollektivavtal, skatteregler, sekretessregler, lönearter, semesterregler, personalförsäkringar och mycket annat. Andra frågor som ska hanteras är tidrapporter, reseräkningar, bonusar, nyanställningar och förmåner. Lönen ska betalas ut varje månad och redovisas korrekt.

Från 2018-07-01 är det krav på att lämna arbetsgivardeklaration på individnivå inom vissa branscher. För övriga gäller kravet från 2019-01-01.

Vi är proffs på lön! Det gör att du alltid har tillgång till den kompetens som behövs eftersom vi är uppdaterade på aktuella förändringar inom lön, skatter och ekonomi. Vår lönetjänst innebär att du alltid har tillgång till specialistkompetens och du får en säker hantering och rapportering av företagets löner.

Med vårt system för tidsredovisning kan du och dina anställda rapportera er tid på ett effektivt sätt direkt i molnet. Rapporterna kan sedan användas som löneunderlag eller till fakturering av debiterbar tid. Det går även att optimera schemaläggning eller ta fram nyckeltal som visar debiteringsgrad och lönekostnad mot fakturerbar tid.

Vi erbjuder dig experthjälp med lönehanteringen som säkerställer kvaliteten på lönearbetet i ditt företag.

Genom samarbete med Kivra kan lönespecifikationer och kontrolluppgifter skickas digitalt som uppfyller de nya lagkraven. Dessutom är det säkert och riktigt bra för miljön!

Inkomst­deklarationer

Vi hjälper både fysiska och juridiska personer att deklarera. Våra specialister ger dig svar på alla frågor samtidigt som du får en fullständig och korrekt deklaration där möjliga avdrag och skatter har optimerats så du inte missar något avdrag.

Deklarationen är ett perfekt tillfälle att se över och ta tillvara på ditt företags möjligheter inför det kommande året. Våra rådgivare är uppdaterade på aktuella skatteregler så att de kan hjälpa dig att beräkna och reglera din inkomst för att förbättra din ekonomi.

Boka gärna in ett möte med rådgivning i god tid så att vi kan planera din deklaration och vilken skatt du betalar.

Rapportering

Förutom rapportering av moms, skatter och arbetsgivaravgifter till skatteverket kan vi även hjälpa till med andra ärenden.

Vi hjälper dig med alla typer av deklarationer.

En preliminär inkomstdeklaration ligger till grund för hur mycket preliminär skatt ditt företag ska betala. Det är denna som fylls i om du vill ansöka om F-skatt eller förändra beloppet du betalar in till skatteverket.

Den som säljer till andra EU-länder ska lämna en periodisk sammanställning över EU-försäljningen. Denna sammanställning av omsättning gäller både varor och tjänster.

Du som har verksamhet där arbetskostnaden ger köparen rätt till skattereduktion med rot- eller rutavdrag ansöker om utbetalning av skattereduktionen hos skatteverket.

Är du byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till skatteverket innan byggverksamheten påbörjas.

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och vissa ideella föreningar med flera ska från 2017-09-01 göra anmälan till bolagsverket om verklig huvudman. Anmälningar efter 2018-02-01 kommer att beläggas med en extra avgift. Undantagna från att anmäla verklig huvudman är enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, enkla bolag, publika aktiebolag och vissa ideella föreningar samt stat, kommun och landsting.

Bokföring

Din bokföring organiserar kvitton, fakturor, kassajournaler och andra verifikationer som ligger till grund för den redovisning du använder till att kontrollera företagets utveckling och resultat.

Den används för att ta fram de rapporter du behöver för att styra företagets ekonomi, lönsamhet och skatt. Det är viktigt att bokföringen utförs korrekt så att den ger dig de underlag du behöver till deklarationer och rapporter.

Bokföring av dina verifikationer kan göras i traditionella bokföringsprogram eller direkt i molnet. Du väljer det system som passar dig bäst. Ofta kan det vara smidigt att integrera bokföringen i ett administrationsprogram som även hanterar fakturering, löner eller kassatransaktioner.

Vi har flera olika system som du kan välja bland.

Årsredovisning

Årsredovisningslagen innehåller uppgifter om vilka företag som behöver avsluta sitt räkenskapsår med en årsredovisning. 

Det gäller bland annat alla aktiebolag och andra bolag med juridiska personer som ägare. En årsredovisning ska innehålla bokslutet med resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse och noter. Årsredovisningar är offentliga handlingar och sänds in till bolagsverket när de är klara.

Fakturering

Vi har olika lösningar för din fakturering när du vill frigöra tid, pengar och öka din likviditet. Vi sköter din fakturering, bevakar din reskontra och ser till att du får betalt.

Du frigör resurser som du kan använda i ditt företags verksamhet till nya investeringar. Du kan få hjälp med att fakturera vid försäljning av varor och tjänster inom Sverige, vid försäljning av varor till ett annat EU-land, vid export av varor och tjänster samt vid försäljning av varor och tjänster som omsätts i ett annat EU-land där köparen är skyldig att betala momsen. Om du vill så tar vi hand om hela din reskontra med fakturering, bokföring av betalningar och utskick av påminnelser. Med vår hjälp får du en faktura som är utformad enligt de lagar och regler som gäller. Dina fakturor kan skickas som e-faktura, PDF- eller papparsfaktura.

Vill du fakturera själv kan vi erbjuda dig flera webbtjänster för fakturering där du kan skicka såväl pappersfakturor som PDF-fakturor eller elektroniska fakturor.

Får du inte betalt för dina skickade fakturor hjälper vi dig med inkassohantering.

Från 2019-04-01 är det krav på att alla fakturor som skickas till offentlig sektor som stat, kommun eller landsting är elektroniska fakturor.

Rot- och Rutavdrag

Det är du som utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt din köpare. Efter utfört arbete gör du avdrag för arbetskostnaden på fakturan till din kund.

Avdraget för rotarbete får vara högst 30 procent av arbetskostnaden och för rutarbete får du dra av högst 50 procent av arbetskostnaden. Rot-och rutavdraget är tillsammans högst 50 000 kr per person och år där rutavdraget får vara högst 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

Den som anlitar dig för rot- eller rutarbete kan få skattereduktion som rot- eller rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

För att ha rätt till rot- och rutavdrag måste köparen ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret och ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång samt ha haft utgifter för rot- eller rutarbete.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av dina tjänster äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som köparen äger men som dennes föräldrar bor i.

Det arbete som köparen söker rutavdrag för ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som denne bor i eller använder som fritidsbostad. Gäller även bostad som köparens föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Enklare städ-eller rengöringsarbete, barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.

Nya tjänster i rutavdraget från 1 augusti 2016 är flyttjänster, fler trädgårdstjänster och IT-tjänster. Från 1 januari 2017 gäller rutavdraget även för reparation och underhåll av vitvaror i bostaden.

Kontroll­uppgifter

Vi hjälper er med era kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Vi tar fram underlag på lön och skatt från redovisningen, upprättar kontrolluppgifter och skickar in dem till skattemyndigheten. Även till Fora och Allecta tar vi fram underlag och rapporterar dessa.

Skatte­deklarationer

Alla företag som är registrerade som arbetsgivare och/eller för moms är skyldiga att regelbundet lämna skattedeklarationer till skatteverket. Vi hjälper er med att ta fram underlag från er redovisning, skapa deklarationer och skicka in dem till skatteverket.

Revision

De företag som enligt lagen behöver revision är aktiebolag som två år i rad överskrider två eller tre av följande värden:

  • 3 anställda
  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning

De flesta företagen behöver därmed inte ha revisor och om de idag har det så kan de välja bort det.

Eftersom vi är auktoriserade inom redovisning kan vi erbjuda företag utan revisor en Bokslutsrapport. Kvaliteten på redovisningen samt att lagar och andra normer följs bekräftas därmed enligt internationell standard . Bokslutsrapporten är ett kvalitetsbevis som gör att du ska kunna känna dig lugn och trygg med att din redovisning är korrekt utförd.

Vi har goda samarbeten med bra revisorer för de bolag som behöver eller vill ha revision.